mosir czerwionka leszczyny

Statut MOSiR Czerwionka-Leszczyny

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powołany przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany w dalszej części „Ośrodkiem” jest jednostką budżetową.

§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Czerwionka-Leszczyny ul. 3-go Maja 36 a.
2. Ośrodek działa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Ośrodek podlega Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, a bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Rozdział II

Zakres działania Ośrodka

§ 4

1. Programowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
2. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla :
a) klubów i związków sportowych,
b) organizacji kultury fizycznej,
c) innych organizacji społecznych i zawodowych,
d) placówek oświatowych,
e) osób indywidualnych.
3. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Ośrodka.
4. Właściwa eksploatacja, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej będącej własnością gminy na terenie swojego działania.
5. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz działalności pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ośrodka. Współpraca z innymi organizacjami w tym: PTTK, WOPR, ZHP, Koło Turystyczne „Ramża”.
6. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych.
7. Powoływanie i prowadzenie sekcji rekreacyjnych i sportowych.
8. Udostępnianie w szczególności dzierżawa i najem obiektów lub części obiektów na działalność: sportową, rekreacyjną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową, wystawienniczą i inną.
9. Prowadzenie innej działalności możliwej do wykonywania na obiektach MOSiR.

§ 5

Ośrodek może prowadzić inną działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności organizować: obozy sportowe, zimowiska, kolonie, wycieczki, wypoczynek po pracy itp. na obiektach własnych i obcych.

Rozdział III

Władze Ośrodka

§ 6

Ośrodkiem kieruje dyrektor jednoosobowo, zarządzając mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 7

Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta w ramach umowy o pracę. Czynności w sprawach prawa pracy wobec dyrektora wykonuje Burmistrz Gminy i Miasta.

§ 8

1. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor Ośrodka ustala wewnętrzną organizację Ośrodka poprzez Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Burmistrza.
3. Cennik na usługi określa Rada Miejska.

§ 9

Dyrektor MOSiR przedstawia do końca stycznia każdego roku harmonogram imprez wynikających z działalności statutowej oraz składa kwartalne sprawozdanie z wykonania harmonogramu. Harmonogram i sprawozdania dyrektor przedstawia Burmistrzowi oraz właściwej podmiotowo Komisji.

§ 10

Majątkiem i funduszami Ośrodka zarządza dyrektor.

§ 11

Ośrodek otrzymuje mienie Gminy i Miasta niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 12

Ośrodek jest jednostką budżetową działającą wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 13

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, zatwierdzanym na każdy rok kalendarzowy przez kierownika jednostki. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiana statutu następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 15

Niniejszy statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.