mosir czerwionka leszczyny

REGULAMIN IMPREZ

organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.

I. Postanowienia

 • warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom osoby reprezentującej organizatora.
 • w przypadku płatnej imprezy, należy dokonać wpłaty na wskazany przez organizatora numer konta bankowego, najpóźniej trzy dni po dokonanej rezerwacji.
 • uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości.
 • w trakcie imprezy zabrania się spożywania napojów alkoholowych,palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
 • w przypadku wystąpienia objawów chorobowych lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników w trakcie imprezy należy natychmiast powiadomić o tym fakcie osobę reprezentującą organizatora.
 • każdy uczestnik decydujący się na udział w wydarzeniu oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w imprezie oraz, że uczestniczy w niej na własne ryzyko (organizator nie ubezpiecza uczestników )
 • osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody.
 • organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione,szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy.
 • uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową www.mosircl.pl , profil facebook lub telefonicznie.
 • organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian.

II. Rezerwacje i opłaty.

 • zgłoszeń na wyjazdy można dokonywać tylko telefonicznie w biurze MOSIR ul. Wolności 2a, tel. 32 427 03 17.
 • każde zgłoszenie należy potwierdzić poprzez wpłatę na konto MOSIR do 3 dni od daty dokonania zgłoszenia.
 • osoby, które nie potwierdzą zgłoszenia wpłatą będą automatycznie usuwane z listy.
 • osoby, które dokonały płatności na konto MOSIR, ale nie zapisały się na listę w biurze MOSIR otrzymają zwrot pieniędzy i nie zostaną uwzględnione na liście uczestników wyjazdu.
 • listy uczestników ze względów organizacyjnych będą zamykane na 5 dni przed wyjazdem.
 • istnieje ograniczona ilość miejsc na wyjazd, decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń.
 • w przypadku rezygnacji z wyjazdu, imprezy po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości jej zwrotu.
 • w przypadku odwołania wyjazdu, imprezy przez organizatora, uczestnikowi zostanie zwrócona pobrana opłata.

III. Numer konta bankowego:

55 8454 1095 2003 0095 9177 0007
W tytule należy podać imiona i nazwiska osób, których dotyczy wpłata oraz datę i miejsce wyjazdu.
Cennik wyjazdów oraz kalendarz imprez znajduje się na stronie www.mosircl.pl